Pestipankki

Tule mukaan mahdollistamaan toimintaamme.
Tältä sivulta sivulta löydät lippukunnan avoimet vapaaehtoispestit ja niiden tarkemmat kuvaukset.

Avoimet pestit:

Lippukunnanjohtaja

Lippukunnanjohtaja on vastuussa lippukunnan toiminnasta ja sen johtamisesta. Lippukunnanjohtajan pesti on avainasemassa aktiivisen ja elinvoimaisen lippukunnan toiminnalle.

Haemme vuosiksi 2018-2019 uutta lippukunnan johtajaa.

Lippukunnanjohtajan tehtävät ovat:

 • Toimin hallituksen puheenjohtajana ja pestaan muut hallituksen jäsenet.
 • Vastaan hallituksen (johtajiston) sekä muiden vastaavien kokousten järjestämisestä ja toimin niissä puheenjohtajana.
 • Tunnen lippukunnan säännöt ja yhdistyslain.
 • Huolehdin tapahtumien ja leirien järjestämiseen liittyvien tehtävien delegoinnista.
 • Toimin lippukunnan virallisena edustajana ja lippukunnan nimenkirjoittajana.
 • Vastaan osaltani lippukunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta.
 • Opettelen, opin/osaan toimia sekä asioiden, että ihmisten johtajana.
 • Vastaan lippukunnan juridisesta ja taloudellisesta toiminnasta. Lippukunnan vuosikokous on lippukunnan sääntöjen mukainen.
 • Johdan lippukunnan toiminnan suunnittelua ja toteutumista.
 • Olen ajan tasalla lippukunnan toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta.
 • Hoidan tarvittaessa kriisitiedotusta.
 • Lausun lippukunnan virallisen kannan asioihin.
 • Ylläpidän sovitusti lippukunnan jäsenrekisteriä ja sen tietoja yhdessä jäsenrekisterinhoitajan kanssa.

Pestijohtaja

Pestijohtaja huolehtii lippukunnassa toimivien koulutuksesta. Pestijohtajan tehtävänä on myös järjestää johtajahuollot.

Pestijohtaja toimii yhdessä lippukunnanjohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa tiiviinä kolmikkona.

Pestijohtajan tehtävät ovat:

 • Huolehdin tekijöiden riittävästä määrästä lippukunnassa sekä lippukunnan aikuisrekrytoinnin aktiivisuudesta ja jatkuvuudesta.
 • Varmistan, että uudet aikuiset otetaan osaksi lippukunnan johtajistoa, ja että uusia aikuisia on tarpeeksi lippukunnan kaikkiin toimintoihin.
 • Työskentelen avoimen ilmapiirin eteen, jotta lippukuntaan on helppo tulla uutena lapsena, nuorena tai aikuisena.
 • Huolehdin lippukunnan johtajiston hyvinvoinnista ja jaksamisesta ja järjestän säännöllisesti johtajahuoltoa yhdessä lippukunnanjohtajan apulaisen kanssa.
 • Huolehdin, että lippukunnan vapaaehtoiset käyvät pestinmukaiset koulutukset ja tarjoan aktiivisesti jatkokoulutusmahdollisuuksia.
 • Seuraan piirin, keskusjärjestön ja alueen muiden lippukuntien koulutustarjontaa ja tiedotan niistä lippukunnassa.
 • Laadin lippukunnan kouluttautumissuunnitelman sekä seuraan ja päivitän sitä.
 • Tiedotan tarvittaessa piirille lippukunnan koulutustarpeesta.
 • Vastaan lippukunnan ilmoittautumisista koulutuksiin ja tunnen piirin ilmoittautumiskäytännöt.
 • Ylläpidän lippukunnan koulutusrekisteriä huolehtimalla siitä, että käydyt koulutukset merkitään Kuksaan (lpk:n vastuulla olevien koulutusten osalta).
 • Käyn keskusteluja alueen pestausvalmentajan kanssa siitä, miten lippukunnan vapaaehtoiset voisivat yhä paremmin.
 • Osallistun pestijohtajien tapaamisiin, jotka alueellinen pestausvalmentaja kutsuu koolle.
 • Osallistun aktiivisesti pestijohtajalle suunnattuihin koulutuksiin ja pestiä tukeviin tapahtumiin.

Ohjelmajohtaja

Ohjelmajohtaja johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan toteuttamista kaikissa ikäkausissa mahdollisimman laajasti. Apunaan ohjelmajohtajalla on lippukunnan luotsit, ikäkausivastaavat ja ryhmänjohtajat.

Ohjelmajohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan päätöksenteossa huomioidaan ikäkaudet ja kasvatustavoitteet.

Ohjelmajohtaja toimii yhdessä lippukunnanjohtajan ja pestijohtajan kanssa tiiviinä kolmikkona.

Ohjelmajohtajan tehtävät ovat:

 • Pysyn ajan tasalla lippukunnan kaikkien ikäkausien tilanteesta.
 • Pestaan ikäkausivastaavat/johtajat ja luotsit (pienessä lippukunnassa sammot ja akelat).
 • Huolehdin, että jokainen ikäkausi toteuttaa ikäkauden partio-ohjelmaa.
 • Huolehdin, että kaikille ikäkausille on tarjolla partio-ohjelman mukaiset ikäkausitapahtumat joko lippukunnan, alueen, piirin tai keskusjärjestön järjestämänä.
 • Kannustan kaikkien ikäkausien ryhmiä osallistumaan lippukunnan, alueen, aluejärjestön, piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin.
 • Varmistan yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa, että lippukunnan ryhmien toiminta on suunnitelmallista.
 • Koordinoin ikäkausien yhteistä toimintaa ja kannustan ikäkausijohtajia, luotseja ja ikäkausivastaavia toimimaan yhdessä.
 • Tunnen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n turvallisuusohjeet ja varmistan, että toiminta on niiden mukaista.
 • Käyn keskusteluja alueen ohjelmavalmentajan kanssa siitä, miten lippukunnan ohjelmatoimintaa toteutetaan yhä paremmin ja kehitän ohjelmatoimintaa lippukunnan asettamien tavoitteiden mukaiseksi.
 • Osallistun ohjelmajohtajien tapaamisiin, jotka alueellinen ohjelmavalmentaja kutsuu koolle.
 • Osallistun aktiivisesti ohjelmajohtajalle suunnattuihin koulutuksiin ja pestiä tukeviin tapahtumiin.

 

Muut hallituksen jäsenet

Rahastonhoitaja: vastaa lippukunnan maksuliikenteestä ja talouden seurannasta. Auttaa lippukunnanjohtajaa budjetoinnissa ja laatii tilinpäätöksen.

Jäsenrekisterinhoitaja: Pitää Kuksa-jäsenrekisteriä ajan tasalla ja auttaa jäseniä sekä vanhempia kuksaan liittyvissä asioissa. Tekee tapahtumat kuksaan ja pitää ryhmien tiedot ajan tasalla.

Meripartiovastaava: Vastaa lippukunnan veneen s/y Baltic Maidin kunnostuksesta ja varauksista. Toimii projektipäällikkönä vuoden 2018 merelle lähdössä.